A Per

Nem, ez nem Kafka híres művének utánközlése lesz. Bár semmivel sem abszurdabb. Ebben a posztomban mindössze elképzelem, hogyan zajlana le a “Rágalmazás” miatt indított Goodfriend-Vida per. Hát … jó “szórakozást” kívánok!

Ügyész: Tisztelt Bíróság! A Magyar Köztársaság … illetve Magyarország? … Legfőbb Ügyészsége annak megállapításáért fordult a Tisztelt Bírósághoz, hogy az itt megjelent Vádlott, bizonyos M. André Goodfriend (személyes adatok felsorolása következik), az Amerikai Egyesült Államok állampolgára, az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetségének ideiglenes ügyvivője bűncselekményt követett el. A terhéül felrótt tett pedig az, hogy hivatalos személyként, nagy nyilvánosság előtt, jelentős érdeksérelmet okozva megrágalmazta Dr. Vida Ildikót … kérem a “doktor” törlését a jegyzőkönyvből! …, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnökét azzal, hogy ő maga, személyesen korrupciós bűncselekményt követett el, illetve annak haszonélvezője volt. Szeretném továbbá a jegyzőkönyvben rögzíttetni, hogy nevezett Vádlott az Egyesült Államok Külügyminisztériuma jóváhagyásával önként mondott le diplomáciai mentességéről, s állt a Magyar Köztársaság … illetve talán Magyarország? … jelen bírósága elé, vállalva a gyorsított eljárást, tehát azt, hogy mindössze egyetlen meghallgatás után hozzon a bíróság ítéletet. Kérem továbbá azt is rögzíteni, hogy a tisztességes eljáráshoz való jog okán, lévén a Vádlott külföldi állampolgár és nem magyar anyanyelvű, hivatalból biztosítottunk neki tolmácsot.

Védő: Tisztelt Bíróság! Mielőtt folytatnánk a tárgyalást, szeretném bejelenteni tiltakozásunkat a kirendelt tolmács személyét illetően. Heimné Vida Botorka ugyanis több szempontból is érdekelt a Vádlottat elmarasztaló ítéletben, így tőle objektív, elfogulatlan tolmácsolást nem várhatunk.

Ü: Kérem a tiltakozás elutasítását! Heimné Vida Botorka ugyanis az ország egyik legfelkészültebb angol-magyar és magyar-angol tolmácsa. Az elmúlt öt esztendőben, mint a Századvég egyik intézetének alkalmazottja, több esetben is fordítója volt olyan, rendkívül jelentős dokumentumok angol nyelvre való átültetésének, mint az Európai Bizottságnak véleményezésre kiküldött magyar “Médiatörvény”, vagy az Alaptörvény. Fordítói tevékenységével kapcsolatosan pedig Magyarország Kormányánál soha semmilyen kifogás fel nem merült. Ügyvéd Úr tiltakozása tehát csakis azt szolgálja, hogy kétségbe vonja a tisztességes eljáráshoz való jog betartását, s ezáltal hiteltelenítse úgy ezt a pert, mint magát a Tisztelt Bíróságot, illetve az általa hozandó igazságos Ítéletet is! Teszi mindezt azzal, hogy áttételesen elfogultsággal vádolja meg a Tolmácsot csak azért, mert ő véletlenül a Sértett rokona, illetve a Vádlott által dehonesztált Századvég cégcsoport tulajdonosának hozzátartozója.

Bíró: A tiltakozásnak helyt adok.

V: Ebben az esetben kérem rögzíteni a jegyzőkönyvben, hogy nem én, hanem az Ügyész Úr volt az, aki a Tolmács és az eljárásban védencemmel ellenérdekeltek közötti rokoni-hozzátartozói kapcsolatokat szóvá tette!

B: Vádlott! Megértette a terhéül felrótt cselekményeket? … Kérem a Tolmácsot, fordítson!

Goodfriend (ékes magyar nyelven – a Teremben felhördülés, az Ügyész és a Bíró elsápad): Köszönöm Bíró Úr, nem szükséges a tolmácsolás. Nyolc nyelven beszélek, így magyarul is. A vádat megértettem.

B: Ebben az esetben folytatódjék a Tárgyalás. Ügyész Úr!

Ü: Goodfriend úr, a rendelkezésünkre álló bizonyítékok szerint ön, mint hivatalos személy több esetben, tehát folytatólagosan korrupcióval rágalmazta meg dok… izé … Vida Ildikó Sértettet. Elismeri ön ezt?

G: Nem ismerem el. Vida Ildikó nevét, mint konkrétan ilyen vádakkal illetettel kapcsolatban soha meg nem említettem.

Ü: Pedig Ön volt az, aki a sajtó nyilvánossága előtt többször is megemlítette: az úgynevezett Korrupciós Kitiltási Botrány a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezető munkatársait érinti. Ugye?!

G: Nem, ez nem így történt. Ezt a magyar kormány által sokmilliárdos megrendelésekkel megtisztelt, a kirendelt tolmácsomat is alkalmazó Századvég által tulajdonolt, Napi Gazdaság című lap tette közhírré még 2014 októberében.

Ü: De ön ezt megerősítette! Név szerint!

G: Ilyet én soha nem tettem. A Napi Gazdaság híresztelése után és csakis sajtóérdeklődés okán mindössze annyit mondtam: hat olyan magyar állampolgárt érint a kitiltás, akik a magyar kormány alkalmazásában állnak és az Egyesült Államok Külügyminisztériumában érintettnek találtak a 7750. számú Elnöki Proklamációban.

Ü: Majd ön megnevezte Vida Ildikót!

G: Vida Ildikót Vida Ildikó nevezte meg, mint “Érintettet” az önmaga által a … khm … nevezzük így! … kormányközeli Magyar Nemzet című lapnak adott, november 5.-i interjújában.

Ü: És ön ezt persze nem cáfolta!

G: És nem erősítettem meg azt a Vida Ildikó által közzé tett híresztelést, miszerint őt a 7750-es Elnöki Proklamáció alapján, mint korrupciós bűncselekmény elkövetőjét, illetve annak haszonélvezőjét az Egyesült Államok Külügyminisztériuma kitiltotta az Egyesült Államok területéről.

Ü: Mire alapozza azon állítását, hogy Vida Ildikó, a Sértett korrupciós bűncselekmény elkövetője, illetve haszonélvezője?

G: Én semmivel. Az Egyesült Államok Külügyminisztériuma az említett Proklamáció, illetve a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján hozta meg ezen idegenrendészeti határozatát. Ennek indokai pedig csakis az érintettre tartoznak, köznyilvánosságra nem hozhatóak.

Ü: Pedig ezt öntől személyesen is kérte a Sértett, mikor is felkereste önt a hivatalában. Ön pedig akkor sem volt hajlandó egyenes választ adni!

G: A Sértett nem a hivatalomban, hanem a nagykövetség előtti téren … mondjuk így! … “keresett fel” ügyvéddel és egy komplett televíziós forgatóstábbal felszerelkezve. Előzetes időpontegyeztetés nélkül! Ennek ellenére hajlandó voltam fogadni őt a hivatalomban.

Ü: Ahol aztán többszöri kérése ellenére sem volt hajlandó bizonyítékokkal szolgálni az őt Ön által illetett korrupciós vádakra. Ugye, Goodfriend Úr!

G: A Sértettnek mintegy nyolcvan percen keresztül próbáltam elmagyarázni, hogy kérése az Egyesült Államok Törvényei szerint csakis abban az esetben teljesíthető, ha előbb beutazási kérelmet nyújt be a nagykövetségnél. Ha ezt megteszi, konkrét magyarázatot kaphatott volna arra, hogy miért nyilvánította őt (ha egyáltalán megtette) az Egyesült Államok Külügyminisztere az Egyesült Államok területén nem kívánatos személlyé. … Sajnos ügyvédje nem bizonyult megfelelő tolmácsnak … mármint az Egyesült Államok jogrendjét illetően.

Ü: Ennek ellenére Ön konkrétan megvádolta a Sértettet a Heti Válasz című lapnak adott 2014. decemberi interjújában!

G: Ezt sem tettem. Az ugyancsak … khm, mondjuk így! – kormányközeli hetilapnak mindössze annyit mondtam, hogy bár konkrét személyekről nem beszélhetek, a rendelkezésünkre álló bizonyítékok alapján a kitiltottak között olyanok szerepelnek, akik konkrét és közvetlen korrupciós bűncselekményeket követtek el.

Ü: (teátrálisan felháborodva, emelt hangon) Tehát Ön továbbra is fenntartja vádjait a Sértettel szemben, s mindezt bizonyítékok nélkül! … Tisztelt Bíróság! A Vád befejezte a bizonyítást, hiszen a Vádlott éppen az imént vallott önmaga ellen!

B: Van ehhez hozzáfűzni valója a Védelemnek?

V: Igen, Tisztelt Bíróság! Kérjük tanúként meghallgatni a Sértettet!

Ü: Tiltakozom, Tisztelt Bíróság! Jelen eljárás tárgya nem a Sértett, hanem a Vádlott egyes, a Sértettet, mint vezető állami tisztviselőt érintő, valamint az általa képviselt, az állam egyik legfontosabb intézményét lejáratni alkalmas, rágalmazó kijelentései. A tanúkénti meghallgatás tehát teljesen fölösleges, a tárgyhoz nem tartozó, s ráadásul csak arra alkalmas, hogy a Vádlott a Védő által tovább rágalmazhassa – még ezen fórumon is – a Sértettet.

B: A tiltakozásnak helyt adok. Mit óhajt még (kiemelt hangsúllyal) a Védelem?!

V: Ebben az esetben kérdéseket intéznék Ügyfelemhez. … Ha ezt itt és most egyáltalán még szabad.

B: Megadom az engedélyt, de felhívom a Védelem figyelmét, hogy ha ismét elköveti az Ügyész Úr által kifogásolt, a Bíróság által meg nem engedett magatartását, bevonatom az engedélyét! Megértette?!

V: Igen, Tisztelt Bíróság.

B: Tegye fel kérdéseit Védencének!

V: Goodfriend Úr, az Ön által adott sajtónyilatkozatokban és hivatalos közleményekben hányszor említette meg Vida Ildikót, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnökét, mint korrupcióval alaposan gyanúsítható főhivatalnokot?

G: Mint már mondtam, név szerint egyetlen egyszer sem.

V: Az Ügyész Úr mást állít!

G: Az az ő dolga.

V: Goodfriend Úr, a Sértett és az Ügyész szerint ön ennek ellenére rágalmazó kijelentéseket tett a Sértettre vonatkozóan, s ezeket ön soha semmiféle bizonyítékkal alátámasztani nem volt hajlandó. Igaz ez?

G: Amennyiben nem számítanak bizonyítékoknak azon, több mint két esztendeje minden lehetséges fórumon történt felszólamlásaink (az Adóhivatalnál és a különböző minisztériumoknál), melyekben a Magyarországon befektető, amerikai cégek észrevételei/jelzései alapján tettünk az elburjánzó korrupció és állami hátterű zsarolások okán, akkor valóban nincsenek.

Ü: Tisztelt Bíróság, tiltakozom! A Vádlott ismételten rágalmaz, hiszen az úgynevezett Felszólamlásoknak semmi nyoma! Csak egy fejléc, dátum, pecsét és aláírás nélküli fecni!

B: Megintem önt Ügyvéd Úr, lévén nem tartotta be az általam előzetesen megszabott feltételeket!

V: Tudomásul vettem, Tisztelt Bíróság. Folytathatom a Tanú kikérdezését?

B: Tegye, de még egy kihágás és kivezettetem innen! … A TEK kirendeltjei itt vannak? … Igen? … A “szokásos felszereltséggel”?! … Nagyon jó! … Hogy? … Hogyhogy miért?! A Vádlott esetleg agresszív lesz! Akkor meg ki védi meg a Kormányt, meg az attól teljesen független Bíróságot?! … De hol is tartottunk? … Áh, igen! A Védelem éppen a Vádlottat hallgatná ki. … Hogy mijafaszér’, azt én sem tudom, hiszen az elébb már megtaláltam a az Akták között még az Ítéletet is …

Ü: Tisztelt Bíróság, tiltakozom!

B: Most miért, ha szabadna kérdeznem ti… na jó! … tisztelt Ügyész Úr? Hát nem elég magának az, hogy egy ilyen ócskán hülye pert elvállaltam? Levezényelni, kézhez kapott ítélettel? Hát nem elég magának, hogy végigolvastam az úgynevezett Sértett, meg a Maga tömény hazugságait? Hát nem elég az, hogy ez a Szarfaszú Szalajtott Jogász egy ócska munkaügyis bírócsajból csinál nekem Főnököt? Én meg itten égetem magam, mint Johanna a máglyán, mert van egy rakás gyerekem, egy-két unokám és köll a pénz! … Ezektől! … Meg Magától is, tisz… a lófaszt! … ügyészkém!

Ü: No de Bíró Úr! Tilt…

B: Menjen maga az Orbán faszára, hülye seggnyaló nyikhaj! Még a saját nevét sem tudja helyesen leírni, nem hogy a mai dátumot! A Vádiratról meg ne is beszéljünk: “Vádlott” egy “t”-vel!; “Korrupció” egyetlen “r”-rel?! Ráadásul azt sem tudja, hogy egy diplomatát akkor sem illik bevádolni, ha maga mond le a mentességéről! … Jut eszembe! Vádlott, maga miért tette ezt?

G: Mert ezzel csak be akartam bizonyítani, hogy ebben az országban már minden lehetséges.

B: Például?

G: Bevádolni a leleplezőket. Azt állítani, hogy ebben az országban sokkal nagyobb kárt okoz a korrupció feltárása, mint maga a korrupció … ezt a maguk belügyminisztere közölte egy, a külképviseleteknek rendezett minapi konferencián! Azt, hogy …

V: Tisztelt Bíróság! Véleményem szerint jobb lenne, ha védencem most már nem beszélne tovább!

B: Ugyan miért? Hiszen teheti! Kimondhatja azt, amit mi nem merünk, mert féltjük a seggünket, meg a …

Ü: Meg a családját bírókám, ugye?! Meg a gyerekeinek elit ner-ellátását, az eddig kapott különleges elbírálásait!

B: Igen, a családomat! Azt féltem. De maguktól … ha már így mondta … Ügyészkém! … Megjegyzem ezért most rendbírságot szabok ki magára!

Ü: És kijafaszt érdekel, hogy maga, véletlenül megtűrt Vén Barom, aki csakis azért maradhatott bíró, mert a Nekünk megfelelő ítéleteket gyártottad le az elmúlt esztendőkben és szakmányban, mijafaszt beszél. Itt a Vádirat és neked, te Szolga, az a dógod, hogy tedd, amit rajtam keresztül neked üzennek! ŐK, Akik A Hatalom Birtokosai. … Örökkön örökké, amíg MI szolgáljuk ŐKet!

B: Van a Védelemnek még kérdése a Vádlotthoz?

V: Ezek után már semmi.

B: A Vádlott bűncselekmény hiányában fel van mentve! …

Ü: Mihicsodahaha??!

B: A Sértett ellen, mint bíró, korrupció okán bűnvádi eljárást kezdeményezek! …

Ü: Meg fogsz dögleni te vén szar! A családod, a gyerekeid, az unokáid…

B: Az Ügyész Urat pedig etikai bizottság elé állíttatom hamis vád, illetve a Bíróság megfenyegetése miatt …

Ü: Hagyd abba, te vén fasz! Magadra borítod a szaros bilit!

B: Takarodj!

Ü: De legalább engem hagynál ki belőle! Hiszen évek óta dolgoztunk együtt és hoztuk meg “A Nemzet”-nek megfelelő bűnvádakat és ítéleteket!

B: MOST lett elegem!

Ü: Hülye vagy?! A Főnökkel akarsz összeakaszkodni? Ha igen, akkor járj a Metróval! Mert ha autóval közlekedsz, hát “véletlenül” a te útvonaladat is keresztezheti egy alcsútkörnyéki, időnként nyolcvanöt esztendős, időnként osztrák-magyar kettős állampolgár, időnként (no meg véglegesen!) ismeretlen Tettes, aki úgy gyalul bele téged az aszfaltba, hogy még a koponyacsontodat eltörő “Mercedes” motorja hangját sem hallod!

B: Hát valahol, valamikor el köll kezdeni!

… és ezt …

szendamondja!

 

A Mozgalom legújabb híreit Tuaregtől, lásd itt!Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s